Privacyverklaring

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken van u de volgende persoonlijke gegevens:
Naam, Woonplaats, Adres, Burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en zo nodig uw mailadres.
De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen/levering leggen wij vast in een medisch dossier. Ook nemen we andere stukken, zoals bijvoorbeeld informatie van uw huisarts daarin op, voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.

Waarvoor gebruiken wij u gegevens?

Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners via een beveiligde verbinding vindt alleen plaats, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. In verband met de betaling van uw (email) nota via Infomedics verstrekken wij, nadat u hiervoor toestemming heeft verleend, uw gegevens van de verrichte podotherapeutische behandeling of levering via een beveiligde verbinding aan Infomedics. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde podotherapeutische zorgverlening/levering. Voorts nemen we in uw dossier gegevens op over uw behandeling en nemen andere stukken, bevattende zodanige gegevens (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts), daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?

Wij zijn wettelijk verplicht u medische gegevens 15 jaar te bewaren.

Overige Privacyrechten

U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens uit uw patiëntendossier. U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken, en weer te kunnen intrekken. Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en door te geven aan een andere organisatie. Het recht op het indienen van klachten bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

Vraag of klacht.

Heeft u een vraag of klacht. Bijvoorbeeld met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens, dan gaan wij graag hierover in gesprek.

Privacy

Wij willen u als patiënt informeren hoe wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.

privacy

Het waarom van vastleggen, verwerken en uitwisselen van uw gegevens met andere partijen en informatie over uw wettelijke privacyrechten
kunt u hier verder bekijken.

Contact opnemen

facebook